حرفه اي ترين مقالات سئو حرفه اي ترين مقالات سئو .

حرفه اي ترين مقالات سئو

صفحه‌ي فرود كجا مورداستفاده قرار مي‌گيرد؟

پيج ها يا اين كه لوگوي مشتريان داراي شهرت: اضافه كردن لوگوي كمپاني‌هاي معروفي كه با آنان همياري كرده‌ايد يك منش بي آلايش براي ارتقا اعتبار ميباشد. سئو سايت بازديدكننده‌ها ممكن ميباشد كمپاني شمارا نشناسند، ولي هنگامي كه يك يا اين كه يك‌سري تا از مشتريان شما براي آنان شناخته‌گرديده باشند، احتمال اينكه به مارك شما اعتماد نمايند و روي دكمه‌ي فراخوان ورقه‌ي فرود شما كليك نمايند، فراتر مي‌رود. به نمونه ذيل از كمپاني SharpSpring اعتنا فرماييد:

 

مدرك‌هاي صادقانه‌ي مشتريان: افزودن سند عموم معمولي كه از مارك شمااستفاده كرده‌اند در ورقه‌ي فرود ميتواند در جلب اطمينان بيشتر بازديدكنندگان، مؤثر باشد. اين سؤال كه “آيا اين مارك براي سايرافراد با فايده بوده ميباشد؟” مدام در ذهن مخاطبان صورت ميگيرد، و اين سند‌ها قادر است در اين باره براي آنان جوابگو باشد.

بهتر ميباشد اين مدرك‌ها بيش تر از يك يا اين كه دو خط باشند و در آن ها، به اينكه مشتريان فعلي شما چه طور از روش محصول ها يا اين كه سرويس ها شما توانسته‌اند شيوه‌حلي براي مورد‌ي مشخصي بيابند، اشاره خواهد شد.

به‌علاوه، درصورتي‌كه اين سند‌ها به وسيله افرادي شناخته‌گرديده در تجارت شما نوشته شوند، تأثير آنان بسيار بيشتر خواهد بود.

۴٫ علامت اعتماد الكترونيك: به مشتريان خويش اطمينان دهيد كه مي توانند به‌شكل تماماً ايمن از اينترنت‌تارنما شما خريد نمايند. شما ميتوانيد از روش يك كارت‌بانكي داراي اعتبار، سياست رجوع هزينه در شكل بروز نقص‌ و اضافه كردن آرم اعتماد الكترونيكي در برگه‌ي فرود خويش ميتوانيد اطمينان كاربر را جلب نمائيد.

دكمه‌ي فراخوان اساسي: به دكمه‌اي كه استفاده كننده روي آن كليك مي‌نمايد “دكمه‌ي فراخوان“ گفته مي شود چون درواقع دكمه‌اي ميباشد كه از روش آن استفاده كننده به انجام عملكردي فراخوانده ميشود. اين دكمه ابزاري ميباشد كه كليك روي آن نرخ تبديل شمارا ارتقاء مي دهد.

 

دكمه‌ي فراخوان مهم مي بايست: 
بيشترين دقت را در كاغذ‌ي فرود به خويش جلب نمايد 
دارنده رنگ ديدني‌توجهي باشد 
دارنده نوشته‌ي منحصربه‌شخصي باشد 
مي بايست شفاف و مشخص و معلوم باشد 
دكمه‌ي فراخوان ثانويه: درصورتي‌كه محصولي كه ارائه مي‌دهيد يك اپ پيچيده باشد و به توضيحات بيشتري نياز داشته باشد، ممكن ميباشد بخواهيد از بيشتراز يك دكمه‌ي فراخوان به كارگيري نمائيد.

خصوصيات دكمه‌ي فراخوان ثانويه هم بايستي مانند خصوصيات دكمه‌ي فراخوان مهم باشد، اما بايستي نوشته‌اي كه در آن به فعاليت مي بريد با نوشته‌ي دكمه‌ي فراخوان مهم متعدد و كوتاه‌خيس از آن باشد تا دقت‌ها بيشتر بر دكمه‌ي فراخوان مهم معطوف شوند.

عكس/كليپ: درصورتي‌كه بازديدكننده در شيت‌ي فرود شما ازنظر رمانتيك مشغول گردد، احتمال اينكه روي دكمه‌ي فراخوان اين ورقه كليك نمايد بيشتر ميباشد. يك عكس يا اين كه ويدئوي احساساتي قادر است در جلب‌اعتنا كاربر بسيار مؤثر باشد و اورا به ماندن در برگه‌ي فرود شما و ادامه‌ي پروسه تبديل ترغيب نمايد.

استعمال از محتواي تصويري در لابه‌لاي متن ها ورقه‌ي فرود هم قادر است به بالا بردن نرخ تبديل ياري دهد چون علاوه بر جلب‌دقت استفاده كننده، به وي تجربه‌اي از به كار گيري از محصول ها و سرويس ها شما‌را مي دهد. درصورتي‌كه مال شما يك اينترنت‌وب سايت قابل انعطاف‌افزاري ميباشد، براي نشان دادن سهولت به كارگيري از آن از گيف ها و تصاوير متحرك به كار گيري نماييد

 

فرم عده‌آوري داده ها سرنخ‌ها: اين گزينه به اعتنا بيشتري نسبت با بقيه مورد ها نياز داراست. درصورتي‌كه اين فرم به‌صحت پباده سازي نشود، سبب ساز عقب‌نشيني كاربر ميگردد و اورا از ادامه‌ي روند پشيمان مي‌نمايد. اين فرم مي بايست كوتاه و روشن و پر‌نور باشد. ولي در بعضي موردها شما مجبوريد از فرم‌هاي طولاني‌خيس به كارگيري نمائيد.

نوشته‌ي‌علمي اي با مسئله : راهنماي مقدماتي براي ساخت سرنخ‌هاي بازاريابي به طريق ي درونسو قادر است به شما ياري دهد
براي اين‌كه فرم متناسب براي مارك خويش را گزينش فرماييد از طريق A/B تستينگ استعمال نمائيد و فرم‌هاي متعدد را آزمون فرمائيد تا فرمي كه مخاطبانتان به آن جواب بهتري مي دهند و نرخ تبديل را براي مارك شما بالا ميبرد، بيابيد.

درين نصيب به مواقعي كه مي بايست در ورقه‌ي فرود وجود داشته باشند پرداختيم، در اينجا مايحتاج ميباشد به‌اين نكته اشاره‌كنيم كه نبايد در برگه‌ي فرود از پيوند‌هايي كه بازديدكننده را به صفحه ها ديگر هدايت مي‌نمايند به كار گيري كنيم. بسيار اساسي ميباشد كه در‌اين برگه، شيوه هاي خروج را براي بازديدكننده محدود كنيم.

 

گونه هاي گوناگون شيت‌ي فرود

در مجموع ما شش نوع برگه‌ي فرود داريم:

برگه‌ي click-through: اين ورقه يكي‌از از بي آلايش‌ترين گونه هاي برگه‌ي فرود ميباشد. غرض كلي اين نوع ورقه‌ي فرود، دادن آمادگي‌هاي مايحتاج به بازديدكننده، از روش اطلاعاتي مختصر و موثر درباره‌ي توصيه مطرح‌گرديده، و ترغيب آنان به كليك كردن روي دكمه‌ي فراخوان تعبيه‌گرديده درين شيت و ابتدا فرآيند خريد ميباشد. در بخش متن صفحه هاي فرود click-through معمولاً مطالبي در خصوص اينكه چرا به كارگيري از توليدات و سرويس ها پيشنهادشده به نفع خريدار ميباشد و چگونگي به كارگيري از آن ها، نوشته‌گرديده ميباشد. يك كدام از ديگر از خصوصيات بارز اين نوع ورقه‌ي فرود اين ميباشد كه در‌اين شيت هيچ نوع فرمي نيست. صرفا يك دكمه‌ي فراخوان در آن تعبيه‌گرديده ميباشد كه بازديدكننده‌اي را كه آمادگي‌هاي ما يحتاج به وي داده‌گرديده ميباشد را به كاغذ‌ي مهم توليد ها يا اين كه سرويس ها هدايت مي‌نمايد. صفحاتي كه يك توصيه بدون‌پول را مطرح مي‌نمايند، معمولاً از اين نوع صفحه ها فرود مي باشند:

برگه‌ي ساخت سرنخ‌هاي بازاريابي: مقصود از اين نوع كاغذ‌ي فرود، عده‌آوري داده ها فردي بازديدكنندگان (اسم، نشاني نشاني اينترنتي و غيره) ميباشد. هيچ نوع لينك و پيوند خروجي در‌اين نوع صفحه ها نيست. فرمي كه در‌اين برگه قرار مي گيرد راءس اعتنا خواهد بود، براين اساس بايستي بسيار با تمركز پباده سازي گردد. متني كه در‌اين كاغذ نوشته مي شود مي بايست حاذق باشد به‌خير توليدات يا اين كه سرويس ها پيشنهادشده را تعريف نمايد و بازديدكننده را به كامل شدن فرم جانور و كليك روي دكمه‌ي فراخوان ترغيب نمايد. به نمونه پايين و فرم جان دار در آن دقت فرمائيد:
كاغذ‌ي فشرده: اين نوع شيت‌ي فرود صرفا براي تثبيت نشاني آدرس اينترنتي بازديدكننده پباده سازي مي گردد و راهكار مؤثري براي توسعه فهرست آدرس اينترنتي ميباشد. يك شيت‌ي فرود فشرده، نشاني‌هاي آدرس اينترنتي بازديدكنندگان را عده‌آوري مي‌نمايد تا آن ها را در فرايند‌ي بازاريابي پيش پيروزشود. در متن مو جود درين برگه بايستي كل فوايدي كه بازديدكننده از استعمال از محصول ها يا اين كه سرويس ها شما به دست مياورد، بيان خواهد شد. نكته‌ي اساسي در امر اين ورقه دكورا سيون آن ميباشد، چون مقصود اين ورقه جلب‌دقت كاربر ميباشد. به همين استدلال ميباشد كه متن اين كاغذ بايستي طوري نوشته گردد كه تلاوت آن براي بازديدكننده، سهل وآسان و جذاب باشد (به‌اين خواسته مي‌قدرت به عنوان مثال از بولت ها استفاده كرد). برعكس فرم جان دار در برگه‌ي ساخت سرنخ‌هاي بازاريابي، فرم توده‌آوري داده ها در‌اين كاغذ مي بايست كوتاه باشد؛ يك مكان خالي براي واردكردن نشاني پست الكرونيكي، براي پيش بردن بازديدكننده در‌اين روند كفايت مي‌نمايد.

برگه‌ي فروش: برگه‌ي فروش يك شيت‌ي غيروابسته براي فروش يك كالا يا اين كه خدمت ميباشد. مقصود اين ورقه، دادن كل داده ها موردنياز براي خريد يك جنس به بازديدكننده ميباشد. در ورقه‌ي فروش مي‌قدرت بسته به پيچيدگي يا اين كه آساني متاع يا اين كه سرويس موردنظر، از يك فرم كوتاه يا اين كه طولاني بهره مند شد. واضح ميباشد كه هرچه متاع يا اين كه سرويس موردنظر پيچيده‌خيس باشد و به دقت و سرمايه‌گذاري بيشتري نياز داشته باشد، فرمي كه مورداستفاده قرار مي گيرد، بايستي طولاني‌خيس باشد، و نمي‌اقتدار توضيحات مرتبط با آن را در چندين واژه و كلمه يا اين كه يكسري سطر گنجاند. درين موردها معمولاً از يك دكمه‌ي فراخوان در بالاي شيت و يكي‌از در زير ورقه (زماني بازديدكننده ماوس خويش را تكان مي دهد و به انتهاي شيت ميرسد) استعمال مي گردد. در بقيه مورد ها يك فرم كوتاه با يك دكمه‌ي فراخوان هم كفايت مي‌نمايد. به نمونه ذيل از اينترنت‌تارنما Time Doctor كه در آن دو شرايط ذكر شده آيتم مقايسه قرارگرفته‌اند اعتنا نماييد: (كاغذ‌اي كه فرم كوتاه‌خيس در آن به‌كاررفته ميباشد، نرخ تبديل را ۳۶% فراتر برده ميباشد)
شيت‌ي Splash: اين ورقه‌، شيت‌ي معرفي ميباشد كه پيش از هر ورقه‌ي ديگري در اينترنت‌تارنما ظواهر مي گردد. ولي مجموع اينترنت‌وب سايت‌ها شيت‌ي Splash ندارند ولي آن‌هايي كه دارا‌هستند، اين ورقه در آنها او‌لين ورقه‌اي ميباشد كه بازديدكننده آن را مي‌بيند و در آن به وي براي ورود به اينترنت‌وبسايت خوش‌آمد گفته ميگردد. مقصود اين برگه ارائه‌ي داده ها بيشتر راجع به مارك به بازديدكننده، و هدايت وي به‌سوي ورقه‌ي صحيح و هماهنگ با نياز وي در اينترنت‌تارنما ميباشد. علاوه بر اين، مي‌اقتدار از اين شيت براي تثبيت‌اسم بازديدكنندگان نيز بهره برد:

شيت‌ي Pitch: اين ورقه به شما در جذب مشتريان به محصول ها و سرويس ها شما ياري مي‌نمايد و ولي خويش به اشكال مختلفي تقسيم ميشود.
ورقه‌ي Pitch توليد ها، توليدها شمارا به اكران ميگذارد. به عبارتي‌طور كه از نام آن پيداست، در‌اين ورقه بيشتر، توليدات در راءس دقت مي باشند تا فرم‌هاي توده‌آوري سرنخ‌هاي بازاريابي. و اين عمل قادر است از شيوه هاي متفاوت، ازجمله: هايلايت كردن مزايا و يا اين كه ويژگي ها توليد ها موردنظر شكل گيرد.


نوشته‌ي علمي اي با قضيه : GTM چه چيزي است ؟ ارزيابي خلق و خوي استفاده كننده: معرفي Google Tag Manager قادر است به شما ياري دهد

ورقه‌ي فرود كجا مورداستفاده قرار مي گيرد؟ 
پباده سازي يك شيت‌ي فرود به‌تنهايي كفاف نمي دهد. براي تبليغ سفارش خويش، در آغاز بايستي براي كاغذ‌ي خويش تبليغ نمائيد. براي اين عمل دو راهكار وجود داراست: شبكه‌هاي مبلغي و شبكه‌هاي بدون پول يا اين كه غير مبلغي.

 

كمپين‌هاي كاغذ‌هاي فرود مبلغي/ پرداخت به ازاي كليك (PPC)

تبليغات مبلغي، يك سبك بازاريابي اينترنتي ميباشد كه تبليغ دهندگان از روش آن در يك مزايده كمپاني مي‌نمايند و يك مبلغ مشخصي را براي هر توشه كه مخاطب روي تبليغات آن ها كليك مي‌نمايد ميپردازند. مبلغ پرداختي به فاكتورهاي متعددي، كه يكي آن ها بها كليدواژه‌ها ميباشد، بستگي داراست.

دو نوع نرم افزار‌ي PPC مهم براي اكران تبليغات وجود دارااست: كانال‌ي Google AdWords و Yahoo Bing.

 

گوگل ادوردز (Google AdWords) چه است؟

Google AdWords به اپ‌ي تبليغات آنلاين گوگل گفته مي شود كه دسترسي به مشتريان را در سمت و سوي رويش تجارت شما، توسعه و گسترش ميدهد. اين نرم‌افزار به شما امداد مي‌نمايد به مخاطباني كه در درحال حاضر جستجوي كليدواژه يا اين كه لغت ها كليدي خاصي ميباشند دسترسي پيدا نماييد.

اين اپ، فضايي را در بالاي حاصل كاوش به تبليغات تخصيص ميدهد. مرتبه‌ي تبليغ و ارزش مرتبط با آن به‌شدت بستگي به مرتبه‌ي كيفي تبليغ موردنظر دارااست.

جايگاه‌ي كيفي به اندازه گيري معيار داراي ارتباط بودن متن جانور در تبليغ با ورقه‌ي فرود، كليدواژه‌ها، سوابق ي تلاش تبليغ موردنظر، تلاش آن در يك حيطه ي جغرافيايي و دستگاه هايي كه آيتم غرض آن قرار ميگيرند گفته مي گردد. هرچه مرتبه‌ي تبليغ شما فراتر باشد، مبلغ هر كليك ذيل خيس ميايد، بعلاوه ي اين‌كه در موضع بالاتري نسبت به نتيجه ها كاوش در گوگل قرار مي گيرد.برچسب: سئو سايت،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ دى ۱۳۹۹ساعت: ۱۰:۳۶:۳۴ توسط:مهمان نواز موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :